Bebuka

Foto saya
Wilujeng rawuh.....Sumangga maos orek-orekan kula... mangga nglestantunaken budaya lokal. Memayu hayuning bawana. Matur nuwun kawigatosanipun.

Tugas Terstruktur kelas XI

Author: Yulia Herti /

TUGAS TERSTRUKTUR 
                                 Mata Pelajaran    : Basa Jawa 
                                 Kelas/ Semester  : XI/ 2 
                                 Program              : IPA/IPS

1.      Pirengaken sekar macapat Dhandhanggula menika!   
      klik : Sekar Dhandhanggula
2.   Pirengaken sekar macapat Sinom menika!
      klik : Sekar Sinom
3.     Sasampunipun mirengaken sekar, serat cakepanipun (lirik) sekar macapat kala wau, kanthi ngginakaken pilihan tembung, seratan, kaliyan pamedhoting tembung ingkang leres!
     (sawise ngrungokake tembang macapat, tulis cakepane/lirike wae, gatekake pilihan tembung, ejaan, lan pamedhoting tembung!)
4.      Saking sekar macapat menika, damel gancaran (karangan bebas) ngengingi suraosipun, udakawis 10 ukara kemawon!
     (gawe karangan bebas/ prosa, ngenani isining tembang, 10 ukara wae!)
5.      Asil padamelan dipunketik rapi, dipunkempalaken tanggal 27 Maret 2010.
     

1 komentar:

Yulia Herti mengatakan...

Para siswa saged maos cerksk Kuwalik, sumangga...

Posting Komentar

Panyaruwe

Website counter